August 25, 2010

Handelingen 5

En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Sálomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in grote achting. En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen; Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.

Nieuwe Testament - Handelingen 5: 12-16 Statenvertaling

And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch. And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. So that they brought forth the sick into the streets, and laid [them] on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude [out] of the cities around to Jerusalem, bringing sick persons, and them who were afflicted with unclean spirits: and they were healed every one.

New Testament - Acts 5: 12-16

more from similar articles: