July 27, 2010

Hans Peter Feldmann

(1941, Düsseldorf, Duitsland)

Kanne mit Schatten aus Karton

Schattenspiel (shadow play)
2002

Zwei Mädchen 1999 Foto

Hans Peter Feldmann op Wikipedia

more from similar articles: